Shi ji 史記
卷一卷端題 "漢掌天官太史令龍門司馬遷撰明翰林院日講官長洲陳仁錫評". 裴駰, 司馬貞, 張守節, 取自"序" 程正揆"序", 未署年月. 卷前有司馬貞"史記索隠序", "史記索隠後序", "補史記序", "史記補", 裴駰"史記集解叙", 張守節"史記正義謚法解", "史記正義論例", "史記正義序", "史記列國分野"及"難字直音", "世系圖", "地圖" 程正揆"序"曰 "昔馮開之刻於南雍, 謂之監本; 凌以棟刻之吳興, 謂之評林. 近代鍾伯敬陳明卿先生, 皆有評點, ..
地域相关